ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1. Το Δίκτυο Κοινωνικής Ανταλλαγής Πεύκης-Λυκόβρυσης

 1. Το Δίκτυο Κοινωνικής Ανταλλαγής Πεύκης-Λυκόβρυσης, με το δ.τ. «Πεύκη – Λυκόβρυση Κοινωνική Ανταλλαγή (ΠΕ.ΛΥ.ΚΟΙ.Α.)» είναι μια ανοικτή, άτυπη και ελεύθερη Ένωση Φυσικών και Νομικών Προσώπων -προστατευόμενη από το άρθρο 12 του Ελληνικού Συντάγματος-, με έδρα το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης.
 2. Σκοπός της Ένωσής μας είναι η λειτουργία θεσμών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ  των κατοίκων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους, την υποστήριξη των οικονομικά ευαίσθητων συντοπιτών μας και την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών συμβίωσης, δραστηριότητας, συμμετοχής στα κοινά και αξιολόγησης της συμμετοχής χωρίς τη χρήση συμβατικών χρημάτων.
 3. Πρόθεση της Ένωσής μας είναι να συνεργαστεί ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την προώθηση κοινών στόχων και την προώθηση στη περιοχή μας καινοτόμων εναλλακτικών θεσμών κοινωνικής οικονομίας, καθώς και να συμπράττει με παρόμοιους θεσμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ τους και τη διαλειτουργικότητα των μεθόδων τους.

2. Σύστημα Κοινωνικών Ανταλλαγών «ΠεΛύΚοιΑ»

 1. Το σύστημα μονάδων καταγραφής των κοινωνικών ανταλλαγών «Πε.Λύ.Κοι.Α.» αποτελεί το βασικό εργαλείο λειτουργίας του Δικτύου και συνίσταται σε εφαρμογές επικοινωνίας και δημοσίευσης προσφορών και αναγκών των μελών και σε σύστημα αλληλοχρέωσης των ατομικών λογαριασμών των μελών με μονάδες που εκφράζουν την αναγνώριση μεταξύ τους για την αλληλοκάλυψη των αναγκών τους.
 2. Τα μέλη του Δικτύου εγγράφονται υποχρεωτικά στο σύστημα μονάδων Κοινωνικής Ανταλλαγής «ΠεΛύΚοιΑ» και μπορούν να αποχωρήσουν ελεύθερα από αυτό.
 3. Ο τρόπος λειτουργίας και οι όροι συμμετοχής στο σύστημα μονάδων «ΠεΛύΚοιΑ.» διατυπώνονται στο κείμενο «Κανόνες Λειτουργίας συστήματος Κοινωνικών Ανταλλαγών «ΠεΛύΚοιΑ»» (Παράρτημα του παρόντος καταστατικού), όπως αυτό διαμορφώνεται και ενίοτε τροποποιείται από την Γενική Συνέλευση του Δικτύου.

3.  Γενική Συνέλευση – Απαρτία – Επιτροπή Διαχείρησης

 1. Η Γενική συνέλευση των Μελών του Δικτύου είναι το ανώτατο όργανο που αποφασίζει σε απαρτία για όλα τα θέματα του Δικτύου. Όλα τα μέλη του Δικτύου έχουν από μία ψήφο και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία.
 2. Απαρτία υπάρχει όταν συμμετέχουν ή εκπροσωπεύονται στην συνέλευση τουλάχιστον τα μισά μέλη του Δικτύου. Απαρτία υπάρχει επίσης και όταν συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται στη Γενική  Συνέλευση το 20% των μελών και μεταξύ αυτών συμμετέχουν μέλη που έχουν εισπράξει συνολικά το 50% των μονάδων που έχουν διακινηθεί στο σύστημα «ΠεΛύΚοιΑ» τους τελευταίους 6 μήνες (ανεξάρτητα από το τρέχων υπόλοιπό τους).
 3. Γενικές Συνελεύσεις των μελών πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, όπου εκλέγεται (ή επανεκλέγεται) 5μελής «Διαχειριστική Επιτροπή». Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, με τη μορφή Δημοψηφισμάτων, μπορούν να διεξάγονται και ηλεκτρονικά, εφόσον το ζητήσει ομόφωνα η Διαχειριστική Επιτροπή ή το απαιτήσουν το 10% των μελών, και εφόσον προηγηθεί εισήγηση και τεθεί σε ηλεκτρονική διαβούλευση για τρεις τουλάχιστον μέρες.
 4. Η Διαχειριστική Επιτροπή αναλαμβάνει τη διαχείριση της λειτουργίας του Δικτύου και των Συστημάτων του σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και εισηγείται σε κάθε Γενική Συνέλευση τις προτάσεις της για την περαιτέρω λειτουργία και ανάπτυξη του Δικτύου. Τα μέλη της εκλέγονται ελεύθερα σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση ενώ είναι ανακλητά με έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 5. Οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής παίρνονται με ομοφωνία. Σε περιπτώσεις διαφωνίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, το επίμαχο θέμα τίθεται προς συζήτηση σε προσεχή Γενική Συνέλευση (έκτακτη ή τακτική).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανόνες Λειτουργίας συστήματος Κοινωνικών Ανταλλαγών «ΠεΛύΚοιΑ»

έκδοση 0 (29-8-2012)

(Σημείωση: Οι παρόντες Κανόνες Λειτουργίας του συστήματος «ΠεΛύΚοιΑ» υπόκεινται σε συνεχείς αναθεωρήσεις, βάσει των αποφάσεων των μελών του Δικτύου. Κάθε έκδοση αναφέρεται με ξεχωριστό αύξοντα αριθμό και με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του σε παρένθεση)
 1. Η παρούσα υποδομή του συστήματος Κοινωνικών Ανταλλαγών «ΠεΛύΚοιΑ» του Δικτύου μας, βασίζεται στη δημόσια προσβάσιμη πλατφόρμα Community Exchange System (C.E.S. – http://www.ces.org.za), με όλες τις δεσμεύσεις, τους περιορισμούς, αλλά και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει.
 2. Μέλη του Δικτύου μας μπορούν  να γίνουν όλοι οι δημότες του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, καθώς και όλοι οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι και γενικώς όλοι όσοι δραστηριοποιούνται οικονομικά ή/και κοινωνικά στην ευρύτερης περιοχή του Δικτύου μας. Μέλη επίσης μπορούν να γίνουν ο ίδιος ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης και τα Νομικά Πρόσωπά του, φορείς και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται (και) στην περιοχή μας, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικά ή μή (π.χ. εταιρίες, συνεταιρισμοί, άλλες ενώσεις προσώπων, κλπ) που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται ενεργά στη περιοχή μας.
 3. Τα μέλη, κατά την εγγραφή τους, καταχωρούν τα πραγματικά στοιχεία τους (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ) αποδεχόμενοι το Καταστατικό του Δικτύου. Η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης των μελών και να μην εγκρίνει την εγγραφή τους σε περίπτωση αμφιβολιών.
 4. Κάθε μέλος μπορεί να έχει ένα μόνο ατομικό λογαριασμό στο Δίκτυο «ΠεΛύΚοιΑ». [Η πλατφόρμα CES παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και «κοινών» λογαριασμών (π.χ. οικογενειακούς) και η πιθανή χρήση τους θα αποφασιστεί στο μέλλον, από την Γ.Σ. του Δικτύου, μετά από σχετική συζήτηση.]
 5. Εκπρόσωποι επιχειρήσεων και επαγγελματίες/επιτηδευματίες που παρέχουν εκπτώσεις προς τα μέλη του Δικτύου για τις συναλλαγές τους σε ευρώ (με μορφή ποσοστού έκπτωσης σε ευρώ, το οποίο αναγνωρίζεται με χρέωση σε αντίστοιχες μονάδες «ΠεΛύΚοιΑ»), μπορούν να έχουν ξεχωριστό «εταιρικό» λογαριασμό στο όνομα της επιχείρησής τους και να μεταφέρουν μονάδες από τον έναν λογαριασμό στον άλλον.
 6. Τοπικοί Σύλλογοι και άλλοι συλλογικοί φορείς μπορούν να έχουν έναν λογαριασμό στο Δίκτυο διαμέσου του οποίου θα μπορούν να «επιβραβεύονται» για τις δραστηριότητές τους με μονάδες «ΠεΛύΚοιΑ» από τα μέλη του Δικτύου και αντίστοιχα να «χρηματοδοτούν» τις ανάγκες τους και να «επιβραβεύουν» τα δραστήρια μέλη τους μεταφέροντάς τους  τις μονάδες αυτές.
 7. Τα μέλη γνωρίζουν και αποδέχονται ότι το πραγματικό όνομά τους, τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο) για τα οποία δεν έχει ζητήσει απόκρυψη, οι προσφορές και οι ζητήσεις τους καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των συναλλαγών τους θα είναι εμφανή στα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου (και όλων των χρηστών της πλατφόρμας CES). Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. διαμέσου των εργαλείων διαχείρισης της Πλατφόρμας, θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και στις αναλυτικές κινήσεις των λογαριασμών των μελών, με σκοπό την επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων μεταξύ των μελών και την ομαλή λειτουργία του Δικτύου.
 8. Όλα τα μέλη ξεκινούν με μηδέν (0) μονάδες και μπορούν να πραγματοποιούν άμεσα συναλλαγές με τα άλλα μέλη του Δικτύου (και τα μέλη των συνδεδεμένων Δικτύων διεθνώς), χρεώνοντας και πιστώνοντας ανάλογα τους λογαριασμούς τους με τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων «ΠεΛύΚοιΑ» που συμφωνούν ως «εύλογο». Για λόγους ευκολίας θεωρούμε ότι 1 μονάδα «ΠεΛύΚοιΑ» αντιστοιχεί σε αξία ανάλογη του επίσημου νομίσματος (1 ευρώ). Για δια-Δικτυακές συναλλαγές η πλατφόρμα C.E.S. διαθέτει πίνακα αντιστοίχισης των υποστηριζόμενων τοπικών μονάδων.
 9. Το άθροισμα των τρεχόντων υπολοίπων όλων των λογαριασμών που τηρούνται στο Δίκτυο θα είναι πάντα μηδέν (0). Αυτό σημαίνει, και είναι απόλυτα φυσιολογικό στα συστήματα LETS -όπως είναι το Δίκτυο «ΠεΛύΚοιΑ»-, ότι σχεδόν οι μισοί λογαριασμοί στο δίκτυο θα είναι αρνητικοί και οι υπόλοιποι θετικοί. Ιδανική λειτουργία του Δικτύου αποτελεί η κατάσταση στην οποία όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών θα κυμαίνονται σε ένα εύρος κοντά στο μηδέν (0) ενώ παράλληλα θα συντελείται μεγάλος όγκος συναλλαγών.
 10. Για τον παραπάνω λόγο, στο Δίκτυο ΠεΛύΚοιΑ», ορίζονται ενδεικτικά ως «φυσιολογικά όρια διακύμανσης» των υπολοίπων των λογαριασμών των Φυσικών Προσώπων-μελών του Δικτύου το εύρος από  -300, έως +300 μονάδες «ΠεΛύΚοιΑ» . Το ηλεκτρονικό σύστημα του Δικτύου «ΠεΛύΚοιΑ» ενημερώνει τα μέλη για τις τυχόν υπερβάσεις αυτού του ορίου, αλλά δεν απαγορεύεται η διενέργεια έγκυρων συναλλαγών με μέλη που έχουν υπερβεί το όριο, εφόσον το επιθυμεί και το αντισυμβαλλόμενο μέλος.
 11. Οι μονάδες «ΠεΛύΚοιΑ» που αποτυπώνονται ως «τρέχοντα υπόλοιπα» (είτε αρνητικά, είτε θετικά) στους λογαριασμούς των μελών, δεν αποτελούν «χρήμα», δεν τοκίζονται και δεν ρευστοποιούνται σε ευρώ ή άλλο αγαθό. Στην πραγματικότητα είναι απλή καταγραφή «ευχαριστιών» που ένα μέλος έχει λάβει ή/και έχει δώσει από/προς τα άλλα μέλη του Δικτύου για υπηρεσίες ή/και αγαθά που έχει προσφέρει ή/και παραλάβει «χαριστικά» από τους άλλους, στα πλαίσια της τοπικής αλληλεγγύης, και εναπόκειται στα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου να του αναγνωρίσουν την καταγραφόμενη συμμετοχή του και να συνδιαλλαχτούν μαζί του.
 12. Κανένα μέλος δεν υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε συναλλαγή με άλλο μέλος μόνο και μόνο επειδή είναι μέλη του Δικτύου. Όλες οι συναλλαγές γίνονται με την ελεύθερη βούληση των συμβαλλόμενων μερών στα πλαίσια πνεύματος αλληλοβοήθειας και το Δίκτυο «ΠεΛύΚοιΑ» απλώς  χρησιμοποιείται για τη δημόσια καταγραφή αυτών των συναλλαγών, χωρίς καμιά ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής ή άλλου μέλους του Δικτύου, παρά μόνο για την προξένηση βλάβης (ηθικής ή υλικής) προς κάποιο μέλος, με άμεσο δόλο.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: